Konferencje, publikacje / Conferences, publications

 

Gradus ad Parnassum Akademia Mistrzowskiej Pianistyki
Państwowa Szkoła Muzyczna II st im. W. Żeleńskiego, Kraków — 2017
Prelegentka – wykład Fizjologia Muzyki – wprowadzenie dla pianstów

 

Gradus ad Parnassum Master Piano Academy
Władysław Żeleński Music School,   Kraków — 2017
Speaker – lecture Music Physiology – introduction for pianists

*

Ciało i Umysł Pianisty – Konferencja dla nauczycieli fortepianu, restrospekcja Drugiego Sympozjum Pedagogiki Fortepianowej Touch & Tone in Mindful Pianists
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa  — 2016
Inicjatorka i koordynatorka, we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, University of South Florida oraz Performing Arts Medicine Association

 

Conference for piano teachers Pianist’s Mind and Body – polish retrospection of the 2nd Symposium of Piano Pedagogy Touch & Tone in Mindful Pianists
Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw, Poland — 2016
Initiator and main coordinator, in collaboration with Center of Education for Art Schools Teachers, Fryderyk Chopin University of Music, University of South Florida and Performing Arts Medicine Association

*

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Konteksty kultury, konteksty edukacji. Wyzwania szkolnictwa artystycznego
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Dobczyce — 2016
Prelegentka – wyklad Wprowadzenie do fizjologii muzyki

 

2nd National Scientific Conference Contexts of culture, contexts of education – Challenges of Art Education
Assotiation of Polish Chamber Musicians, Dobczyce, Poland — 2016
Speaker – lecture Introduction to music physiology

*

VI Międzynarodowa Konferencja Obojowa
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice — 2016
Prelegentka – wykład Fizyczne i mentalne przygotowanie oboisty

 

6th International Oboe Conference
Karol Szymanowski Music Academy, Katowice, Poland — 2016
Speaker – lecture Physical and Mental Preparation of Oboe Player

*

Międzynarodowe Sympozjum Uczyć się i nauczyać muzyki w dwudziestym pierwszym wieku: wkład nauki i technologii
Uniwerstytet McGill,  Montreal, Kanada — 2015
Prelegentka  (wraz z Mathieu Spencer, DC) – prezentacja wyników badania Wpływ zdalnej edukacji terapeutycznej  i profilaktyki kontuzji mięśniowo-szkieletowych na dolegliwości doświadczane przez uczesntików XVII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego – pilotaz


International Symposium Learning and Teaching Music in the Twenty-First Century: The Contribution of Science and Technology

McGill University,  Montreal, Canada — 2015
Speaker (together with Mathieu Spencer, DC) – research results presentation The influence of on-line therapeutic education and musculoskeletal injury prevention on pain experienced by participants of the XVII International Frederic Chopin Piano Competition – pilot study

*

Zeszyty Pedagogiczno-Psychologiczne Centrym Edukacji Artystycznej, nr 3
Warszawa — 2015

Autorka – artykuł Profilaktyka dolegliwości zawodowych wynikających ze specyfiki gry na instrumentach – nowe wyzwanie dla nauczycieli

 

Review on Psychological and Pedagogical Education in Arts, no 3
Warszaw, Poland —  2015
Author – article Prevention od performance related professional injuries – new challenge for music instruments teachers

*

Sympozjum Naukowe Konkursy pianistyczne – uczestnicy, jurorzy, oceny
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa – 2015
Prelegentka – wykład Fizyczne i mentalne przygotowanie pianisty

 

Scientific Symposium Piano competitions – participants, jury, evaluation
The Fryderyk Chopin Institute, Warsaw, Poland — 2015
Speaker – lecture Physical and mental preparation of pianist

*

XXXII Sympozjum Problematyki Medycznej Artystów Wykonawców
Stowarzyszenie Medycyny Sztuk Performatywnych (PAMA), Snowmass, USA — 2014
Prelegentka (wraz z Mathieu Spencer, DC) – prezentacja wyników badań Wpływ podróży i profilaktycznego przygotowania fizycznego na dolegliwości doświadczane przez muzykow

 

32nd Symposium Medical Problems of Performing Artists
Performing Arts Medicine Association, Snowmass, USA — 2014
Speaker (together with Mathieu Spencer, DC) – research results presentation The Influence of Travel and Preventive Physical Preparation on Pain Experienced by Musicians

*

V Ogólnopolska Konferencja Psychologiczno-Pedagogiczna Szkół Artystycznych
Warszawa — 2014
Prelegentka – wykład Profilaktyka dolegliwości mięśniowoszkieletowych związanych z praktyką muzyczną wśród uczniów szkół muzycznych

 

5th National Conference on Psychological and Pedagogical Education in Arts
Warsaw, Poland — 2014
Speaker – lecture Prevention of performance related musculoskeletal disorders among students of music schools

*

Współczesne Skrzypce i Smyczki – Wystawy, Wykłady, Warszaty
Wyższy Instytut Muzyki i Pedagogiki (IMEP), Namur, Belgia — 2014
Prelegentka (wraz z Mathieu Spencer, DC) – wykład O Medycynie Sztuki Muzycznej


Contemporary Violins & Bows – Exhibitions, Talks, Workshops
Institut Supérieur de Musique et Pédagogie, Namur, Belgium — 2014
Talk (together with Mathieu Spencer, DC) – lecture on Performing Arts Medicine

*

Kwartalik Médecine des Arts, nr 74
Paryż, Francja — 2013
Autorka (wraz z Mathieu Spencer, DC) – artykuł prezentujący wyniki badań Wpływ podróży i profilaktycznego przygotowania fizycznego na dolegliwości doświadczane przez muzykow

 

Revue Médecine des Arts, no 74
Paris, France — 2013
Author  (together with Mathieu Spencer, DC) – research results article Influence des voyages et de la préparation physique préventive sur les douleurs éprouvées par les musiciens. Deux études épidémiologiques.


 

 

Advertisements